Student Satisfaction Survey

NAAC
વિદ્યાર્થી સંતોષ સર્વેક્ષણ

કાયટેરીયન –II –શિક્ષણ શીખવવું અને મૂલ્યાંકન

NAAC ઉચ્ચ શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવાના હેતુથી Student Satisfaction Survey (વિદ્યાર્થી સંતોષ સર્વેક્ષણ) કરી રહ્યું ચ્હે. વિદ્યાર્થીએ બધા જ સવાલોના જવાબા નીચેના માળખામાં પોતાના જવાબ પૂરી નિષ્ઠાથી આપવાના છે. વિદ્યાર્થીની ઓળખ છતી કરવામાં આવશે નહી.

To fill handwritten/ofline form, contact college office.

Click here to view results